Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Prostredníctvom webovej stránky www.bankovky.net dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona 84/21014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.), a preto si dovolíme, spracúvaním osobných údajov dotknuté osoby, informovať o nasledovných skutočnostiach:

 

E-shop: Zaznamenávanie osobných údajov zákazníka konkrétneho e-shopu je z pohľadu zákona spracúvaním jeho osobných údajov. Tým dochádza k vytvoreniu informačného systému osobných údajov podľa zákona. Účelom tohto spracúvania osobných údajov zákazníka, fyzickej osoby, je najčastejšie uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (reklamačné a iné povinnosti vyplývajúce prevádzkovateľovi e-shopu najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa). Právnym základom spracúvania osobných údajov zákazníka v informačnom systéme e-shop je § 10 ods. 3 písm. b) zákona.

 

Identifikácia prevádzkovateľa:

Vincent Monozlay - Monozlayová a syn, Obvodný úrad Nitra, Číslo živnostenského registra: 403-8565, IČO: 30 760 950, DIČ: 1020389315, sídlo Nitra Výstavná 39. Štatutárny orgán (konateľ): Vincent Monozlay.

 

Účel spracúvania osobných údajov prostredníctvom internetového obchodu:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o dotknutých osobách za účelom vybavovania objednávok a doručovania objednaného tovaru dotknutým osobám, osobné údaje poskytuje prepravným spoločnostiam uvedeným v objednávkovom formulári.


Rozsah spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):

·         meno

·         priezvisko

·         adresa (doručenia)

·         telefonický kontakt

·         emailová adresa  


Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe / dotknutých osobách  elektronicky a prostredníctvom internetovej stránky eshopu (internetového obchodu).

Poučenie o dobrovoľnosti:
Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi IS vyššie uvedené osobné údaje dobrovoľne, bez nátlaku a vynucovania si zo strany prevádzkovateľa. Podľa platných právnych predpisov máte právo požiadať o prístup, opravu, vymazanie Vašich údajov alebo namietať proti ich spracovaniu na základe legitímnych dôvodov, zaslaním e-mailu, alebo poštou.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

v prípade e-shopov sa za tretie strany považujú napr. kuriérske a doručovateľské spoločnosti, a to jednak tie, ktoré poskytujú svoje služby na základe osobitného zákona (napr. zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poštových službách“) a tiež tie, ktoré sa týmto alebo iným osobitným zákonom neriadia. V oboch prípadoch však ide o subjekty, ktoré vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dodajú zákazníkovi tovar objednaný v e-shope. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri doručení a prípadnej kontrole totožnosti osoby pri preberaní tovaru je zákon (§ 10 ods. 3 písm. b) zákona - zmluva, ktorou si zákazník tovar objednal. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka e-shopu na účel dodania tovaru prostredníctvom vybraného doručovateľa nie je potrebný jeho súhlas. Je potrebné dodať, že zákon o poštových službách  je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákazníka na účely poskytovania poštových služieb (dodanie, vybranie alebo distribúcia zásielky) pre subjekty riadiace sa týmto zákonom.

 

V zmysle §18 ZoOOU, ak prevádzkovateľa upozorní dotknutá osoba alebo ak si dotknutá osoba uplatní u prevádzkovateľa svoje právo, alebo ak prevádzkovateľ sám zistí, že poskytol tretej strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, alebo že ich poskytol bez právneho základu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť to každému, komu ich poskytol. Prevádzkovateľ v oznámení uvedie, aké opatrenia na nápravu vykonal, najmä či osobné údaje blokoval, doplnil, opravil, aktualizoval alebo zlikvidoval, a aké opatrenia žiada prijať od tretej strany. Tretia strana je povinná na základe oznámenia podľa odseku 1 vykonať požadované opatrenia, najmä zablokovať osobné údaje v informačnom systéme a bez zbytočného odkladu ich doplniť, opraviť, aktualizovať alebo zlikvidovať.


Pravidlá používania cookies:

Na stránkach portáli sú umiestnené prvky, ktoré zaznamenávajú cookies. Cookies nám pomáha vytvárať lepšie služby. Náš portál nie je schopný rozoznať konkrétnu fyzickú osobu na základe cookies, ktoré sa uložia v prehliadači pri návšteve nášho portálu ani ich spojiť s inými údajmi s výnimkou registrovaných užívateľov. Viac info k cookies: https://www.aboutcookies.org/

Stránka môže obsahovať aktívne prvky tretích strán, ktoré slúžia na poskytovanie služiev ako analytika návštevnosti, cielenie reklamy, pushnotifikácie. Prevádzkovateľ portálu tieto údaje žiadnym spôsobom nespracúva.


Naše internetové stránky môžu obsahovať funkcie Plug-ins (“plug-ins”) sociálnej siete facebook.com. Súvisiace služby poskytujú spoločnosti Facebook Inc.. (“poskytovateľ”).

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad Facebook plug-ins a ich vzhľadu nájdete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Plug-in poskytovateľovi prezradí, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste počas prezerania stránok prihlásený do svojho užívateľského účtu na Facebooku, poskytovateľ vie získať informácie o Vašich záujmoch, t.j. informácie, ku ktorým máte prístup cez svoj užívateľský účet. Využívanie ktorýchkoľvek funkcií plug-in (napr. kliknutím tlačidla “Like”, zanechaním odkazu), budú aj tieto informácie presunuté prehliadačom priamo poskytovateľovi na uchovanie.

Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a o právach a dostupných možnostiach ochrany Vášho súkromia v týchto prípadoch nájdete:

Upozornenie poskytovateľa Facebook o ochrane údajov/súkromia:
http://www.facebook.com/policy.php

Ak chcete zabrániť sociálnej sieti, aby Vašu návštevu stránok prepojili s Vaším užívateľským účtom, musíte sa odhlásiť z príslušného užívateľského účtu pred vstúpením na naše stránky.


Copyright 2015 - 2024 © Bankovky, mince, známky a plagáty, internetový obchod